Intervallit ja niiden harjoitteleminen


Tässä tekstissä käymme läpi intervallit ja esittelemme erilaisia harjoitustapoja. Intervallien soittamisen tarkoitus on tutustuttaa oppilaita musiikillisiin perussoluihin, kehittää ”musiikillista korvaa” sekä korvan, käden ja silmän yhteistyötä. Lisäksi tarkoitus on antaa työkaluja rakenteiden ymmärtämiseen sekä antaa materiaalia improvisaatioihin ja sävellyksiin.


Intervallien harjoittaminen parantaa

 1. käden ja korvan yhteyttä

 2. koskettimiston topografian tuntemusta.


Intervalliharjoitukset kannattaa tehdä aina myös silmät suljettuina, jolloin tunto- ja kuuloaisti parantavat keskittymistä.

Intervallien hahmottaminen helpottaa nuotinlukua:


 1. silmä vapautuu pysymään nuotissa, koska käsi hahmottaa etäisyyden klaviatuurilla

 2. sointujen lukeminen helpottuu, kun intervallit hahmottuvat

 3. sointujen käännökset hahmottuvat.


SEKUNTI

Asteikot ja trillit rakentuvat sekuntikuluista. Pienten ja suurten sekuntien erottaminen kuulemalla on tärkeää, jotta oppii erottamaan pienen sekunnin johtosävelluonteen.


Harjoituksia:


 1. sekuntiasteikot: sormet 2+3; 3+4; 4+5; 1+2 (aloita 2+3)

 2. suuret ja pienet sekunnit asteikossa/kappaleissa

 3. oktaavin hahmottaminen kromaattisesti pieninä sekunteina: välillä on kaksi valkoista kosketinta vierekkäin.

 4. asteikon sävelaskeleet: suuret ja pienet sekunnit

 5. sekuntiasteikot staccato sormilla kaivamalla ponnistaen, mahdollisimman nopeasti seuraavalla portaalle siirtyen, siellä rentoutuen ja odottaen.

 6. asteikko kaarilla: kuule glissando säveleltä toiselle ja tuota se koko kädellä liu’uttaen, jolloin käsivarren paino siirtyy sormelta toiselle. Harjoitus vahvistaa sormia ja yhdistää tuntuman vahvasta sormesta ja joustavasta ranteesta rentoon käsivarteen.

 7. trilliharjoitus:  Sukella, lisää trilliin ääniä yksi kerrallaan. Lopulta harjoita jatkuvaa trilliä tempoa asteittain nostaen ja laskien. Tee kädet yhdessä ensin peilikuvana ja sitten vasta rinnakkaisliikkeenä. Pitkään trillatessa vapaa ylösalainen ranneliike yhdistyy rotaatioliikkeeseen

 8. silmät auki ja silmät kiinni soittaen

 9. kuivaharjoittelu pianon kannella.TERSSI

Soinnut rakentuvat mm. tersseistä. Terssi on tärkeä oppia hahmottamaan heti alkeistasolla myös nuotista. On kehittävää ympyröidä harjoitettavasta jaksosta terssit ja sitten soittaa vain ne. Myös pienten ja suurten terssien erottaminen kuulemalla on tärkeää, koska niiden järjestys määrää soinnun laadun.


Harjoituksia:


 1. terssiasteikot samalla sormituksella: alkeisversio soitetaan ensin valkoisilla koskettimilla sormipareilla 1+3, 2+4, 3+5

 2. toistetaan pienten ja suurten terssien asteikot kromaattisesti sekä terssiasteikot eri sävellajeissa käyttäen koko ajan samaa sormiparia

 3. terssiasteikot vaihtuvalla sormituksella

 4. asteikko sukeltaen:  sukella ranne edellä, tartu sormilla, kaiva käden alle tilaa, kelluta ranne

 5. ketjutus: terssit soitetaan murrettuina siten, että ylemmälle terssin äänelle rakennetaan seuraava terssi jne.

 6. oktaavihypyt eli sammakkoharjoitus, terssi hyppää 1-2-3 oktaavia, käsi muistaa terssin otteen

 7. asteikot kädet erikseen ja yhdessä, samat äänet

 8. kädet yhdessä nelisointuina, esim vasen a+c, oikea e+g

 9. erilaiset artikulaatiot, kaaret, toistot, tremolot ja terssi-trillit vuorokäsin

 10. silmät auki ja silmät kiinni soittaen

 11. kuivaharjoittelu pianon kannella

 12. sormituksen vaihtaminen ilmassa


Terssiharjoitus ilman pianoa: katso video: file:///Users/kristiina/Sites/tohtorisaitti/pianojumppa/terssiharjoitus_1.html


KVARTTI

Sointujen käännöksissä on aina kvartti. Terssin ja kvartin erottaminen nuottikuvasta on sointujen hahmottamisen kannalta olennaista.


Harjoituksia:


 1. kvarttiasteikko: sormet 1 + 4; 2 + 5

 2. kuule puhtaat kvartit ja erota tritonus

 3. puhtaassa kvarttiasteikossa on kaksi asteikkoa päällekkäin: esimerkiksi ylempi C, alempi G;  etsi tarvittava musta kosketin!

 4. kvartteja portato: sormitus 1–4; löydä 4:n vahva rystynen

 5. kvarttiasteikko staccato sormilla kaivamalla ponnistaen, seuraavalla portaalla rentoutuen

 6. asteikko legatokaarilla: kuule glissando säveleltä toiselle ja tuota se koko kädellä liu’uttaen, jolloin käsivarren paino siirtyy sormelta toiselle.

 7. kvarttiasteikko ketjuttaen kahden sävelen legatokaarina

 8. erilaiset artikulaatiot, toistot, tremolot ja tremolot vuorokäsin

 9. silmät auki ja silmät kiinni soittaen

 10. kuivaharjoittelu pianon kannellaTRITONUS

Tritonuksen jännitteen purkaminen on tärkeä oivaltaa. Esimerkiksi dominanttiseptimisointu sisältää tritonuksen, joka purkautuu toonikan terssiin.

Tritonus voidaan ymmärtää monin eri tavoin: se koostuu kolmesta suuresta sekunnista, kvartti laajenee, kvintti supistuu ja oktaavi jakautuu kahtia


Harjoituksia:


 1. kromaattinen tritonuskulku ensin kahdella kädellä kromaattista asteikkoa soittaen (esim. oikea lähtee C, vasen Fis), sitten käsi kerrallaan erikseen ja lopulta molemmilla käsillä yhtä aikaa

 2. erilaiset artikulaatiot, toistot, tremolot ja tremolot vuorokäsin

 3. silmät auki ja silmät kiinni soittaen

 4. kuivaharjoittelu pianon kannellaKVINTTI

Perusmuotoisessa kolmisoinnussa on aina kvintti. Kvintti intervallina on ns. ”ontto kolmisointu”.


Harjoituksia (sormet 1+5, myöhemmin myös 1+4):


 1. kvinttiasteikko valkoisilta (tunnista ero puhtaan ja vähennetyn välillä)

 2. asteikot kädet erikseen ja yhdessä, unisono ja nelisointuina (limittäin)

 3. kvinttiasteikko sävellajeissa

 4. asteikot erilaisilla artikulaatioilla: kaaret, toistot, tremolo-trillit ja käsien väliset tremolot

 5. oktaavihypyt eli sammakkoharjoitus, kvintti hyppää 1-2-3 oktaavia, käsi muistaa otteen

 6. ketjutus: kvinttiympyrä

 7. silmät auki ja silmät kiinni soittaen

 8. kuivaharjoittelu pianon kannellaSEKSTI

On tärkeää oppia hahmottamaan seksti sointujen käännöksissä: sisällä asuu duurisointu ja mollisointu, riippuen siitä, onko terssi ylhäällä vai alhaalla. Sekstit toimivat valmistavana harjoituksena oktaavisoittoon.


Harjoituksia: sormet 1 + 5


 1. sekstiasteikko valkoisilla koskettimilla portato leväten

 2. sekstiasteikko staccato sormilla kaivamalla ponnistaen, mahdollisimman nopeasti seuraavalla portaalle siirtyen, siellä rentoutuen ja odottaen.

 3. sekstiasteikko rannestaccato (toimii oktaaviharjoituksena pienelle kädelle): sukella koko käsivarrella, lisää yksi nopea toisto samaan isoon impulssiin. Lisää nopeiden toistojen määrää. Olennaista on tuottaa iso, vapaa impulssi ensimmäiselle sukeltavalle sekstille.

 4. legatokaaret sekstin äänten välillä: kuule mielessä glissando säveleltä toiselle ja tuota se koko kädellä liu’uttaen, jolloin käsivarren paino siirtyy sormelta toiselle.

 5. sekstitremolo: sukella, lisää tremoloon ääniä yksi kerrallaan. Voit aloittaa peukalolla tai viidennellä sormella. Lopulta harjoita jatkuvaa tremoloa tempoa asteittain nostaen ja laskien. Tee kädet yhdessä ensin peilikuvana ja sitten vasta rinnakkaisliikkeenä. Pitkässä tremolossa vapaa ylösalainen ranneliike yhdistyy rotaatioliikkeeseen.

 6. sekstiasteikot erilaisilla artikulaatioilla, toistot ja käsien väliset tremolot

 7. silmät auki ja silmät kiinni soittaen

 8. kuivaharjoittelu pianon kannellaSEPTIMI

Musiikilliset kehittelyt rakentuvat useasti ketjuttamalla dominanttiseptimisointuja, eli ns. välidominantteja. On tärkeä ymmärtää pienen septimin purkaminen terssiin ja dominanttiseptimisointujen ketjuttaminen kvinttiympyräksi.


Harjoituksia:

 1. septimiasteikko, joka toimii myös valmistavana harjoituksena oktaavi-soittoon, myös käden ulottuvuutta lisäävänä

 2. silmät auki ja silmät kiinni soittaen

 3. kuivaharjoittelu pianon kannellaOKTAAVIT: katso erillinen teksti     pianotools         sisältö          videot           tekstit          linkit         yhteystiedot