Oppimaan oppiminen ja oman opiskelun ohjaaminen


Oppimaan oppimisen (eli ns. metakognitiiviset) taidot sisältävät tietoa omista älyllisistä voimavaroistamme, ajattelutavoistamme ja strategioistamme sekä tietoa erilaisista ongelmanratkaisutilanteista ja tehtävistä. Metakognitio on oppimisprosessissa oman opiskelun ja siihen kohdistuvien ajatusmallien ja tunteiden  välisen suhteen tutkimista, oppimisstrategioiden tietoista tarkastelua ja valintaa, oppimistyylien tiedostamista, ymmärtämisen tarkkailua, tavoitteiden asettamista ja niiden saavuttamisen arvioimista, oppimisen arvioimista ja havaitsemista, tarkkaavaisuutta, oppimisen ja muistamisen strategioita ja niiden tiedostamista. Metakognitiolla on merkittävä rooli kaiken taitavan toiminnan kehittymisessä.  Tutkimus on osoittanut sen olevan tärkeä tekijä uusien käsitteiden oppimisessa ja käsitteiden muutoksessa, omien havainto-, muisti- ja kielenkäyttöprosessien säätelyssä ja asiantuntijoiden ongelmanratkaisuissa sekä oppimaan oppimisessa.


Myös soittajien olisi hyvä harjoittaa metakognitiivisia taitoja pienestä pitäen. Tällöin opettaja ei aina antaisikaan oppilaalle valmiita ratkaisuja ja harjoitteluohjeita, vaan hän ohjaisi oppilasta vähitellen analysoimaan itse suoritustaan ja osallistumaan aktiivisesti myös palautteen antoon ja harjoittelun suunnitteluun. Oppilaan olisi siis opittava tiedostamaan ja analysoimaan sekä musiikkia että soittotapahtumaa ja oltava aktiivinen. Kun oppilas oppii tiedostamaan ja analysoimaan omaa toimintaansa, hänestä tulee vähitellen oman soittamisensa asiantuntija. Hän oppii ymmärtämään omia vahvuuksiaan soittajana ja oppijana. Hän oppii myös havainnoimaan omia kehollisia tuntemuksiaan, joita analysoimalla soittotaitoa voi kehittää. Hän oppii tunnistamaan oman yksilöllisyytensä,  arvostamaan sitä ja ymmärtämään oppimisen yksilöllisen luonteen. Tällöin vertaaminen muihin ei enää ole relevanttia vaan pyrkimyksenä on kehittää omaa taitoa.


Kiinnostuitko aiheesta?

lue lisää (tutkimustietoa lähdeviitteineen): Junttu 2010, s.95-96 (http://www.junttu.net/_/_/raportti.html)

 

     pianotools         sisältö          videot           tekstit          linkit         yhteystiedot